GS1-sändningsnummer (GINC)

GINC (Global ID Number for Consignments, GS1-sändningsnummer) är ett globalt unikt nummer som används för att identifiera gods som ska transporteras tillsammans.

Skapa GINC

GINC kan bestå av upp till 30 tecken. Du skapar GINC med hjälp av ett GS1 Företagsprefix och ett serienummer.

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Serienumret är alfanumeriskt och kan bestå av upp till 21 tecken.

Så här skapar du GINC med ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du numret på samma sätt som ovan, men serienumret kan då bestå av fler än 21 siffror.

Överföra GINC till en streckkod eller en RFID/EPC-tagg

Den vanligaste streckkoden för att överföra GINC är GS1-128, men det är även möjligt att använda en RFID/EPC-tagg.

I GS1-128 ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver. Applikationsidentifieraren för GINC är 401.

Att identifiera en sändning med GINC

Det förekommer att gods som ingår i en och samma frakt lastas om under en transport och delas upp på olika transportsätt och/eller olika transportvägar innan de når godsmottagaren.

De logistiska enheter som ska transporteras tillsammans kan identifieras med GINC. Det gör att speditören kan hålla ihop enheterna när de transporteras från en punkt till nästa.

GINC identifierar en sändning med logistiska enheter under en transport eller deltransport. GSIN (Global Shipment Identification Number, GS1-fraktnummer) används, till skillnad mot GINC, för att identifiera en frakt från en godsavsändare till en godsmottagare. De logistiska enheterna behåller samma GSIN under hela transporten, men identifieras med olika GINC för varje deltransport fram till godsmottagaren.

I första hand är det speditören som identifierar en sändning med GINC. Efter överenskommelse med speditören kan även transportören eller godsavsändaren ansvara för att identifiera sändningen med GINC.

Exempel: Godsavsändare A ska skicka två pallar med gods till godsmottagare B. Lasten på de två pallarna har identifierats med två olika SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer). Eftersom de två pallarna ingår i samma frakt identifierar godsavsändaren de två pallarna med ett och samma GSIN, vilket gör att frakten kan spåras från A till B.

I figur 1 transporteras de två logistiska enheterna tillsammans och speditören identifierar därför sändningen med de två ingående enheterna med ett och samma GINC.

 

Figur 1. De två pallarna tillhör samma sändning och numreras med samma GINC.

I figur 2 transporteras de två logistiska enheterna på olika sätt. När de två logistiska enheterna transporteras tillsammans identifierar speditören dessa som en sändning med samma GINC. När de två enheterna inte längre transporteras tillsammans eller byter transportsätt, betraktas dessa som nya sändningar med varsin ny identitet. Notera att även om de två pallarna inte transporteras tillsammans ingår de ändå i samma frakt och får samma GSIN.

Figur 2. När de två enheterna inte längre transporteras tillsammans eller byter transportsätt, betraktas dessa som en ny sändning med en ny identitet.

Ordförklaringar

Godsavsändare – den part som skickar iväg godset.
Godsmottagare – den part som tar emot godset.
Speditör – den part som planerar godstransporten på uppdrag av en godsavsändare eller godsmottagare.
Transportör – den part som transporterar godset från en punkt till en annan.