GS1-lokaliseringsnummer (GLN)

GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer) används för att på ett entydigt sätt identifiera ett företag eller en organisation. GLN kan även användas för att identifiera leveransplatser, fakturaadresser, arbetsställen, filialer samt funktioner eller roller, som till exempel godsmottagare och auktoriserad beställare.

Skapa GLN

GLN består av 13 siffror. GLN skapas med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra.

  • GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.
  • Löpnumret består av olika antal siffror beroende på företagsprefixets längd. Vi rekommenderar att du numrerar lokaliseringarna så att den första lokaliseringen får nummer "...001", den andra lokaliseringen får nummer "...002", och så vidare.
  • Kontrollsiffran beräknar du med hjälp av en funktion på vår webbplats.

Så här skapar du GLN med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som har nio siffror:

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du lokaliseringsnumret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än tre siffror.

Notera att ett GLN och ett GTIN-13 (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) kan bestå av samma siffror, men de kan aldrig sammanblandas.

Överföra GLN till en streckkod eller en RFID/EPC-tagg

GLN kan överföras med någon av streckkoderna GS1-128 eller GS1 DataMatrix, eller med en RFID/EPC-tagg.

I GS1-128 och GS1 DataMatrix ingår så kallade applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver.

GLN-regler

På GS1:s globala webbplats finns GLN-regler som beskriver vilka förändringar av en lokalisering som kräver att lokaliseringen får ett nytt GLN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GLN byts ut.

Gå till GLN-reglerna

Förenkla elektronisk handel

GLN är en förutsättning för ett effektivt flöde av gods och information mellan handelsparter. Vid elektronisk handel används GLN för att numrera parter och leveransplatser samt för att styra fakturor till en viss adress. Med hjälp av GLN kan företag enkelt utbyta information med varandra genom att partsinformationen bara behöver skickas en gång och inte vid varje affärstransaktion. Informationen lagras i en databas och GLN är länken till informationen.

Bilden nedan visar ett exempel på hur information om ett företag kan hämtas från en databas endast genom att ange GLN.

GLN kan även användas för att kontrollera en fakturas äkthet innan den registreras i fakturamottagningssystemet. Systemet kontrollerar att leverantörens GLN finns i leverantörsregistret. Fakturan betalas endast till det inbetalningskonto som sedan tidigare är registrerat för leverantören och som är kopplat till GLN i fakturan.

Förenkla transportplanering och statistikframtagning

GLN kan kopplas samman med till exempel adresser och kontaktinformation. När andra egenskaper, som geografiska koordinater, kopplas till ett GLN kan det användas vid transportplanering.

När GLN används vid elektronisk handel underlättar det även för att ta fram statistik. Om till exempel en butik är numrerad med GLN, blir det enkelt att ta fram försäljningsstatistik genom att välja alla fakturatransaktioner där butikens GLN ingår.

Koppla samman GLN med en aktivitet

Ibland behöver man märka upp en plats med ett GLN för att koppla ihop platsen med en aktivitet, till exempel leverans till en lastkaj eller resursplanering av sängplatser på ett sjukhus.

Lagerplatser kan numreras med ett GLN och märkas med en streckkod. När lagerpersonalen hämtar eller lämnar en pall läser personalen av lagerplatsens identitet med hjälp av en skanner, och informationen lagras i ett system. Det gör det möjligt att i realtid veta exakt var varje pall finns i lagret samt vilka platser som är lediga.

En sängplats på ett sjukhus kan numreras med ett GLN och märkas med en streckkod. När sjukhuspersonalen förflyttar en patient förflyttas läser personalen av sängplatsens identitet med en skanner, och informationen sammanställs i ett system för resursplanering. Resultatet blir ökad patientsäkerhet, bättre styrning och uppföljning av sängplatskapacitet.

OBS! Skapa GLN med hjälp av organisationsnummer har avskaffats.