Konsignationslager

Ett konsignationslager är placerat hos kunden, men ägs av leverantören. Kunden betalar för varorna först när de tas ut från konsignationslagret.

Med en standardiserad och harmoniserad process för att hantera konsignationslager kan flera fördelar uppnås, bland annat:

  • Minskade kostnader. Eftersom leverantören hela tiden har uppdaterad information om lagerstatus för konsignationslagret kan produktionsprocessen optimeras, vilket ger minskade kostnader. Genom att använda en standardiserad affärsprocess för att hantera konsignationslager går det snabbare att koppla upp sig mot nya affärsparter och utvecklingskostnaderna minskar.
  • Ökad tillgänglighet. Leverantören har större möjlighet att se till att det alltid finns tillräckligt med produkter i lagret, eftersom leverantören hela tiden har uppdaterad information om konsignationslagret.
  • Minskad miljöpåverkan. Eftersom leverantören hela tiden har uppdaterad information om konsignationslagret kan leverantören optimera transporterna och reducera tomt lastutrymme.

Köpare och leverantörer inom hälso- och sjukvårdssektorn har, tillsammans med GS1, arbetat fram en standardiserad och harmoniserad process för att hantera konsignationslager. Beskrivningen av processen är uppdelad i flera dokument.

GS1 Model for Supply Chain Management in Healthcare Part I - Framework beskriver ramverket för att upprätta en process för konsignationslager.

GS1 Model for Supply Chain Management in Healthcare Part II - EDI Processes beskriver processen för konsignationslager (Consignment stock) i detalj.

I grunden används det vanliga orderflödet (Order to cash), med order, ordersvar, leveransavisering och faktura. I tillägg till det används meddelandet Transfer of ownership report. Köparen använder meddelandet för att informera leverantören när produkter har tagits ur konsignationslagret. Meddelandet utgör underlag för fakturering och för påfyllnad av lagret.

Med meddelandet Consignment stock status report kan köparen kontinuerligt informera om konsignationslagrets lagerstatus, så att köpare och leverantör har samstämmiga uppgifter om lagerstatusen.

Den fullständiga dokumentationen om processen för konsignationslager finns på GS1:s globala webbplats.