En svensk agenda för framtidens internet

2015-09-25

För att Sverige även fortsättningsvis ska vara ett av världens ledande IT-länder krävs koordinerade satsningar på internetinfrastrukturen. Det visar rapporten ”En svensk agenda för framtidens internet”, som är framtagen med stöd från VINNOVA och publiceras idag. Agendan har tagits fram i samarbete med en bred representation inom internetsamfundet i Sverige, bland andra GS1, och är projektledd av IIS styrelseordförande Ylva Hambraeus Björling.

Det övergripande målet för A Swedish Agenda for the Future Internet är att bidra till social och ekonomisk tillväxt i Sverige. Det ska ske genom att optimera internets infrastruktur och internetanvändning, till förmån för allt och alla som är uppkopplade. Agendan är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

– Med allas förväntningar på hur internet ska bidra till nya framgångar är det viktigt att inte glömma att utveckla internet i sig. Vi som engagerat oss i att ta fram denna agenda tror att Sveriges internet-, teknik- och innovationskunniga har en viktig roll i detta arbete, säger Ylva Hambraeus Björling.

Om internets infrastruktur inte lyckas expandera i takt med efterfrågan hindras inte bara IT-sektorn som avgränsad näring, utan effektivisering och tjänsteutveckling i alla branscher i samhället som i en allt ökande takt blir del av informationssamhället.

Sex områden i fokus

A Swedish Agenda for the Future Internet omfattar en lång lista på möjliga åtgärder för förbättrad internetinfrastruktur. Förslagen har samlats i sex fokusområden:

Forskning, innovation och entreprenöriell utveckling

Identitets- och behörighetshantering

Internetåtkomst

Resurshantering i privata nätverk

Integritet på nätet och elektroniska spår

Öppna och de facto-standarder

En övergripande slutsats är att det finns behov av systematisk och långsiktig koordinering av åtgärder för stabil och säker internetinfrastruktur i Sverige. I likhet med internationell praxis bör koordineringen ha representanter från akademi, det civila samhällets aktörer, teknikersamfundet, affärsintressen och offentlig verksamhet.
- Vi från GS1 tycker förstås att det är glädjande att man i agendan tagit fasta på vikten av öppna standarder och valt att det ska vara ett av sex fokusområden. Eftersom vi tillhandahåller standarder för informationsöverföring hoppas vi förstås att det här ska få stort genomslag, säger Alice Mukaru, sektoransvarig för teknisk industri på GS1, som varit organisationens expert i IIS referensgrupp.