Hälso- och sjukvård

Hög patientsäkerhet samt en effektivare och säkrare varuflödeskedja är några av de utmaningar som hälso- och sjukvårdsbranschen möter dagligen.

Sjukvårdens viktigaste uppgift är att behandla patienter och se till så att rätt patient får rätt vård och rätt läkemedel med rätt dos enligt rätt diagnos. Ändå händer det att en patient får fel behandling eller medicinering på grund av att patienten har kopplats ihop med fel journal, prover, röntgenbilder eller läkemedel.

Genom att identifiera och märka patienter, läkemedel, prover, vårdgivare och vårdplatser med streckkoder eller RFID-taggar enligt GS1:s standarder kan hälso- och sjukvården markant öka patientsäkerheten och få en effektivare varuflödeskedja. När en patient automatiskt länkas till rätt behandling minskar risken för fel medicinering och dosering, att patienten får blod med fel blodgrupp eller behandlas med fel kirurgiskt ingrepp.

GS1:s standarder möjliggör unik identifiering av patienter, läkemedel, prover och sterila kirurgiska instrument med hjälp av standarder som används inom många olika sektorer över hela världen.

Här är några exempel på hur GS1:s standard kan användas för att öka patientsäkerheten:

  • Verifiering av patientens identitet genom att läsa av streckkoden på patientens armband.
  • Automatisk matchning av patient med rätt diagnos, behandling och medicinering.
  • Spårning av prover och blod.
  • Dispensering av läkemedel med hjälp av en robot.
  • Registrering av ett implantats artikelnummer och serienummer i patientens journal.
  • Spårning av enskilda instrument från sterilisering till patient.
  • Säkerhet mot läkemedelsförfalskning genom spårbarhet för varje enskild dos, förpackning eller kartong, från tillverkare till slutkund.

Unik identifiering av läkemedel och medicintekniska produkter

Läkemedel och medicintekniska produkter behöver märkas med bland annat artikelnummer, sista förbrukningsdag, tillverkningsdag och serienummer. Både RFID och GS1 DataMatrix kan rymma en större mängd information än traditionella streckkoder och används idag för märkning av läkemedel och medicintekniska produkter. RFID ger dessutom möjlighet till snabb identifiering och avläsning på längre avstånd vilket sparar tid.

Användarstyrd utveckling

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper, både globalt, på europeisk nivå och i Sverige. I den svenska användargruppen för hälso- och sjukvård deltar såväl representanter från sjukvården som från varuleverantörer till sjukvården.

Användargruppen har bland annat tagit fram en Vision som uttrycker vad sjukvården vill uppnå med GS1:s standard. Det viktigaste syftet är att GS1:s standard kan bidra till ökad patientsäkerhet.

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och hälso- och sjukvård är du välkommen att kontakta kundservice.

Se också:

Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.

Nya Karolinska Solna inför GS1-märkning

När den första leveransen av medicinteknisk utrustning anländer till Nya Karolinska Solna, NKS, i september kommer den att vara försedd men GS1-märkning för spårbarhet. Systemet förbättrar bland annat patientsäkerheten och ger en bättre kontroll över sjukhusets utrustning. 

Ny ISO-standard förespråkar GS1-systemet för patientidentifiering

Nyligen lanserade International Organization for Standardization, ISO, en ny standard för automatisk identifiering av patienter och vårdgivare. GS1-systemet matchar de krav som ställs i den nya standarden och rekommenderas därför av ISO. Systemet ger säkrare vård samtidigt som den personliga integriteten skyddas. 

Danmark visar vägen med spårbarhet inom vården

Danske regioner är en politisk intresseorganisation för Danmarks fem regioner, vilket är Danmarks motsvarighet till de svenska landstingen. Organisationen har beslutat att satsa på spårbarhet inom sjukvården. Förbättrad logistik innebär minskade kostnader och ökad patientsäkerhet. Satsningen baseras på GS1:s standarder och sker i nära samarbete med GS1 Danmark.

Bättre patientsäkerhet med GS1-systemet

– Patientsäkerheten är det tyngsta argumentet till varför det är viktigt att införa standarder inom hälso- och sjukvården. Det säger Tomas Wennebo som är sektorsansvarig för hälso- och sjukvård inom GS1 Sweden.