Övergripande beskrivning av förändringar ESAP 20.1 Leveransflödet, version 1.7 jämfört med version 1.6

Processbeskrivningen för ESAP 20.1 Leveransflödet har förbättrats i många avseenden.

Förbättrad läsbarhet har uppnåtts genom att förändra dispositionen i beskrivningen. För att minimera missförstånd har terminologin renodlats på flera ställen.

För att säkerställa läsbarhet och förståelsen av affärsprocessen Leveransflödet, har terminologin i affärsdokumentspecifikationerna (ADS) harmoniserats med terminologin i processbeskrivningen.

För att säkerställa harmoniserade implementeringar av processteget ”Leverera beställda artiklar” hos intressenter har betydande omskrivningar och förtydligande tillägg gjorts i beskrivningen.

Av bland annat miljömässiga skäl har funktionalitet lagts till för att ge möjlighet att optimera transportutrymme.

Informationsstrukturen har förenklats vid avisering av logistisk enhet med information om t ex använd typ av lastbärare och uppgift om dess eventuella pantkod med länk till pantbelopp (se ADS Leveransavisering).

Flera valideringspunkter har lagts till i processtegen ”Begär betalning” och ”Reglera betalning” för att säkerställa harmoniserade implementeringar hos intressenter.

För att uppnå harmoniserad implementering av kreditfaktura har flera fall av kreditering beskrivits.

Förändringar av innehåll i de ingående affärsdokumenten finns beskrivna i separata ändringsdokument för respektive affärsdokumentspecifikation (ADS). I samma dokument är även eventuella ändringar beskrivna avseende mappning till EANCOM.