ESAP - Affärsprocesser för elektronisk handel

ESAP affärsprocesser för elektronisk handel används för att effektivisera handel mellan företag. Både köpare och säljare sparar tid och pengar när affärsprocessen, från avtal till faktura, sker elektroniskt och enligt överenskomna regler.

Affärsprocesserna är utvecklade för att fungera tillsammans med GS1:s övriga standarder för identifiering och märkning av varor, platser, parter och kollin. Det innebär att informations- och varuflödet kan kopplas samman till en helhet som ger spårbarhet, synlighet och säkerhet i dina affärer.

ESAP affärsprocesser är etablerade

ESAP affärsprocesser används av många företag inom vitt skilda områden, till exempel dagligvaru- och detaljhandeln, transport och logistik samt hälso- och sjukvård. Affärsprocesserna används även av kommuner och landsting. Sannolikheten att dina blivande affärsparter använder processerna är stor. Många av de stora systemleverantörerna har implementerat ESAP affärsprocesser, vilket gör att det går snabbt och enkelt att få systemintegration med nya affärsparter.

ESAP affärsprocesser ger affärsnytta för alla parter

Vi utvecklar affärsprocesserna tillsammans med användarna. Arbetet sker i nationella och internationella arbetsgrupper där företag från många olika branscher deltar. Det är användarna som driver utvecklingen och ser till att processerna ger affärsnytta för alla parter.

GS1:s uppgift är att vara en neutral part så att alla får samma möjlighet att påverka. För oss är det därför viktigt att en arbetsgrupp består av ett balanserat antal deltagare från både köpar- och säljarsidan.

Våra svenska affärsprocesser, ESAP, utvecklas och förvaltas tillsammans med de svenska användarna. Affärsprocesserna är tillämpningar av GS1:s internationella regelverk, som främst baseras på UN/CEFACTs standarder för elektronisk handel. På så sätt drar vi nytta av det bästa som utvecklas i världen samtidigt som det underlättar för svenska företag att handla elektroniskt med företag i andra länder.

De svenska användarna är även aktiva i internationella arbetsgrupper för att se till att svenska användarkrav kommer med i de internationella affärsprocesserna.

ESAP affärsprocesser är kvalitetssäkrade och öppna för alla

ESAP affärsprocesser är klart, tydligt och fullständigt beskrivna i specifikationer och handledningar. Dokumentationen är öppen för alla att ta del av.

Specifikationerna visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Handledningarna beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen. På så sätt får du det stöd du behöver både för att implementera och använda affärsprocessen.

Vi kvalitetssäkrar affärsprocesserna genom att vi följer ett regelverk som beskriver hur affärsprocesserna ska utvecklas och förvaltas. Det innebär bland annat att dokumentationen är enhetlig och konsekvent samt att samma affärskrav beskrivs på samma sätt i alla affärsprocesser.