Guide för att läsa rapporten

I denna guide förklaras de begrepp som används i rapporten från BarcodeCheck. Rapporten baseras på en mall som har tagits fram i ett globalt samarbete med handels-, logistik- och streckkodsutrustningsföretag.

Streckkoden verifieras enligt GS1 General Specifications . GS1-standarder täcker in relevanta delar av ISO/IEC 15416 Bar Code Print Quality Test Specifications for Linear Symbols.

I de tester som görs enligt ISO-standarden jämförs streckkoden med en "perfekt" streckkod. När streckkoden testas enligt GS1-standard kontrolleras även att streckkoden är läsbar i den miljö där streckkoden är avsedd att användas i. Om streckkoden godkänns enligt GS1-standard innebär det att streckkoden även är godkänd enligt ISO-standarden.

Bild på rapport
Exempel på en rapport från BarcodeCheck

1. Bild på verifierad streckkod

Bilden visar den streckkod som har verifierats och vilket område som ingår i verifieringen.

2. Issue date – Utfärdandetidpunkt

Datum och tidpunkt när rapporten skapades.

3. Type of barcode - Streckkodstyp

Typ av streckkod som har verifierats.

Observera att streckkodstypen EAN/JAN-13 är samma streckkodstyp som EAN-13 eftersom "JAN-13" är den japanska motsvarigheten till EAN-13.

4. Data encoded – Avläst data

Den information som har lästs av från streckkoden.

5. GS1 General Specifications for Linear Symbols tested environments – Användningsmiljöer enligt GS1-standard

Här sammanfattas resultatet från tester enligt GS1-standarder. Streckkoden verifieras för att vara läsbar i den miljö som den är avsedd att användas i. Det finns tre olika användningsmiljöer:

1) Omni-directional retail point of sale (POS) – Utgångskassan

Här testas att streckkoden på en konsumentartikel är läsbar i en utgångskassa.

Streckkoder som testas i denna miljö: EAN-13 och EAN-8

2) General Distribution (pallets, outer cases) – Generell distribution (pallar, ytterförpackningar)

Här testas att palletiketter och streckkoder på ytterförpackningar är läsbara i en miljö där skanning sker automatiskt, till exempel på automatlager.

Streckkoder som testas i denna miljö: EAN-13, ITF-14 och GS1-128.

3) GS1 Pallet Label – GS1 Palletikett

Här testas att palletiketten har utformats på rätt sätt, att streckkoderna på palletiketten följer standard och att klartextinformationen motsvarar informationen som kan läsas ut från streckkoderna.

På en palletikett kan det finnas mer än en streckkod. SSCC lagras i den streckkod som är placerad längst ner på palletiketten, och övrig information lagras i streckkoderna ovanför den nedersta streckkoden. Resultatet från verifieringen av streckkoderna redovisas per streckkod.

Resultat

Resultaten kan vara:

 • Pass – streckkoden är godkänd för att användas i denna miljö.
 • Fail – streckkoden är underkänd för att användas i denna miljö.
 • N/A – streckoden har inte testats för att användas i denna miljö.

6. Overall ISO Symbol Grade – Streckkodskvalitet enligt ISO

Här sammanfattas resultatet från tester enligt ISO-standard. Streckkoden verifieras genom att jämföras med en "perfekt" streckkod. Resultatet rapporteras som "g.g/aa/www (G)" där

 • g.g – Mätvärdet för streckkodens kvalitet enligt ISO. Anges med en decimal. Högsta värde är 4.0.
 • aa – Streckkodsläsarens bländarstorlek. Enhet: tusendels tum.
 • www – Ljuskällans våglängd. Enhet: nm.
 • G – Mätvärdet för streckkodens kvalitet enligt ANSI.

7. Comments - Noteringar

Här sammanfattas om streckkoden har godkänts eller underkänts. Om streckkoden har underkänts anges anledningen till att streckoden underkändes samt förslag på lösningar för att få en godkänd streckkod. Observera att om streckkoden har underkänts på flera parametrar kan det vara svårt att ge ett fullständigt förslag på lösningar för att få en godkänd streckkod.

8. Läsa tabellen

Tabellen visar resultatet av de kontroller som har gjorts enligt GS1-standarder. För varje kontroll anges:

 • Assessed – Resultat. Här redovisas eventuella mätvärden.
 • Within Standard Range – Inom tolerans. Här visas om streckkoden har godkänts (OK) eller underkänts (NOK) för respektive kontroll. Om parametern inte har testats anges N/A.
 • Required – Krav. Här anges de krav som streckkoden ska uppfylla för att godkännas enligt respektive kontroll

9. Symbol Structure – Streckkodssymbolens struktur

Här kontrolleras att streckkoden är strukturerad på rätt sätt. Om streckkoden inte är läsbar innebär det att denna parameter inte kan kontrolleras. En inkorrekt kontrollsiffra är ett exempel på felaktig struktur.

10. X-dimension - Modulbredd

Modulbredden motsvarar bredden på streckkodens smalaste streck. Gränsvärden för modulbredd beror på vilken miljö som streckkoden är avsedd att användas i samt streckkodstyp.

Gränsvärden för streckkodens modulbredd finns i Storleksguiden för streckkoder

11. Bar Code Height – Streckkodens höjd

Gränsvärden för streckkodens höjd beror på streckkodstyp, och höjden mäts även på olika sätt beroende på streckkodstyp:

 • EAN-13, UPC-A, UPC-E och EAN-8 – Streckkodens höjd mäts från underkanten av siffrorna under streckkoden till streckens överkant.
 • ITF-14 – Streckkodens höjd mäts från underkanten till överkanten av strecken, exklusive stödram.
 • GS1-128 – Streckkodens höjd mäts från underkanten till överkanten av strecken.

Gränsvärden för streckkodens höjd finns i Storleksguiden för streckkoder

12. Quiet Zone (Left), (Right) – Ljusmarginal (vänster), (höger)

Till vänster och höger om strecken ska det alltid finnas en ljusmarginal. Ljusmarginalen är ett tomt område som behövs för att intilliggande information, till exempel förpackningens dekor, inte ska störa avläsningen. Gränsvärden för ljusmarginalerna beror på streckkodstyp.

Gränsvärden för streckkodens ljusmarginal finns i Storleksguiden för streckkoder

13. Human Readable – Mänskligt läsbar information

Siffrorna under streckkoden jämförs med avläst information och ska stämma överens för ett godkänt resultat.

14. Bar Code Width – Streckkodens bredd

För GS1-128 görs en särskild kontroll av att streckkodens bredd inte är bredare än den maximalt tillåtna bredden.

Läs mer om GS1-128

15. Validity of GS1 Company Prefix – Giltighet för GS1 Företagsprefix

Här kontrolleras att det GS1 Företagsprefix som har använts i streckkoden är ett giltigt företagsprefix.

16. Data Structure - Datastruktur

Här rapporteras eventuella fel som beror på att applikationsidentifierare i streckkoden har använts på fel sätt. Applikationsidentifierare (AI) används tillsammans med GS1-128 för att koda in mer information än endast en GS1-identifierare i streckkoden.

Vanliga fel

 • FNC 1 (funktionskod 1) har använts på fel sätt. FNC 1 är ett starttecken för GS1-128 som anger att informationen efter tecknet följer GS1s standard.
 • Fel antal siffror i GTIN. När GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) kodas i GS1-128 ska artikelnumret bestå av 14 siffror. Om GTIN endast består av 13 siffror i GS1-128 kommer informationen att förskjutas i streckkoden vilket leder till att den kommer att tolkas fel.
 • Fel användning av informationsfält med varierande längd. När GS1-128 innehåller informationsfält med varierande längd (till exempel batchnummer eller serienummer) rekommenderas att informationsfältet placeras sist i streckkoden. Om ett informationsfält med varierande längd istället placeras mellan två andra informationsfält krävs en avskiljare (FNC 1) mellan fälten.
 • Parentestecken runt AI kodat i streckkoden. En applikationsidentifierare (AI) är en kod som anger vilka informationsfält som finns i streckoden. AI skrivs ut inom parentes under streckkoden, men parentestecknen ska inte kodas i streckkoden.
 • Fel användning av AI. En applikationsidentifierare (AI) är en kod som anger vilka informationsfält som finns i streckoden. Exempel: AI (02) anger GTIN för den inneliggande artikeln. AI (02) ska alltid användas tillsammans med AI (37) som anger antalet inneliggande artiklar.

17. Läsa tabellen

Tabellen visar resultatet av de kontroller som har gjorts enligt ISO/IEC 15416. För varje kontroll anges:

 • Assessed barcode ISO/ANSI grade – Resultat. Mätvärden för streckkodens kvalitet enligt ISO/ANSI
 • Within Standard Range – Inom tolerans. Här visas om streckkoden har godkänts (OK) eller underkänts (NOK) för respektive kontroll.
 • Required – Krav. Här anges de krav som streckkoden ska uppfylla för att godkännas för respektive kontroll.

18. Overall ISO Symbol Grade – Streckkodskvalitet enligt ISO

Här sammanfattas resultatet från tester enligt ISO-standard. Streckkoden verifieras genom att jämföras med en "perfekt" streckkod. Resultatet rapporteras som "g.g/aa/www (G)" där

 • g.g – Mätvärdet för streckkodens kvalitet enligt ISO. Anges med en decimal. Högsta värde är 4.0.
 • aa – Streckkodsläsarens bländarstorlek. Enhet: tusendels tum.
 • www – Ljuskällans våglängd. Enhet: nm.
 • G – Mätvärdet för streckkodens kvalitet enligt ANSI.

19. Decode - Avkodning

Här kontrolleras att streckoden har tagits fram på rätt sätt, det vill säga, att streck och mellanrum ger rätt siffror, att kontrollsiffran är rätt och att ljusmarginalerna är tillräckligt breda.

Vanligt fel Förslag på åtgärd
Informationen i streckkoden har streckkodats på fel sätt. Justera streckkoden så att den följer GS1-standard.
Streckkodens ljusmarginaler är inte tillräckliga, och intilliggande information stör streckkodens avläsning. Justera ljusmarginalerna så att de följer GS1-standard.
Kontrollsiffran har räknats ut fel. Räkna ut en ny kontrollsiffra.
Streckkoden innehåller för många defekter.

Rätta till orsaken till defekterna genom att justera trycket (vid offsettryck).

Byt ut eller rengör skrivarhuvudet (vid termotryck och bläckstråleskrivning) för att minimera till exempel prickar i strecken.

20. Symbol Contrast – Streckkodens kontrast

För att en streckkod ska vara läsbar måste det finnas en skillnad i kontrast mellan streckkodens ljusa och mörka områden. Streckkodens kontrast är skillnaden i kontrast mellan streckkodens ljusaste och mörkaste områden.

Vanligt fel Förslag på åtgärd
Bakgrunden är för mörk, och reflekterar ljus för dåligt jämfört med strecken.

Använd ett ljusare material eller ett material som är mer matt och som reflekterar ljuset bättre.

Byt bakgrundsfärg till en färg som reflekterar ljuset bättre.

Tänk på att kontrollera att åtgärderna inte resulterar i att streckbredden ökar.

Strecken är för ljusa och reflekterar ljuset för mycket jämfört med bakgrunden.

Välj en mörkare färg på strecken så att de reflekterar ljus mindre.

Öka mängden bläck.

Öka printerhuvudets temperatur (vid termotryck).

Tänk på att kontrollera att åtgärderna inte resulterar i att streckbredden ökar.

21. Minimum Reflectance – Lägsta reflexion

För att en streckkod ska vara läsbar måste det finnas en skillnad i reflexion mellan streckkodens ljusa och mörka områden. Alla mörka streck har låg reflexion, och de ljusa mellanrummen har hög reflexion. Det område som har den lägsta reflexionen är det område som är streckkodens mörkaste område.

Vanligt fel Förslag på åtgärd
Färgen på strecken är för ljus eller innehåller för mycket röd färg, vilket leder till strecken reflekterar ljus för mycket jämfört med bakgrunden.

Byt färg på strecken till en färg med lägre förmåga att reflektera.

Öka mängden bläck.

Öka printerhuvudets temperatur (vid termotryck).

Tänk på att kontrollera att åtgärderna inte resulterar i att streckbredden ökar.

22. Edge Contrast – Kantkontrast

För att en streckkod ska vara läsbar måste det finnas en skillnad i kontrast mellan ett streck och det ljusa området bredvid strecket. Kantkontrasten är streckkodens lägsta uppmätta kontrast mellan ett streck och det ljusa området bredvid strecket.

Vanligt fel Förslag på åtgärd
Det finns färgförändringar i etikettmaterialet, vilket gör att bakgrunden varierar i förmåga att reflektera ljus, till exempel vid användning av ett återvunnet material som innehåller mörka fragment. Använd ett mer homogent material eller ett material som reflekterar ljuset bättre.
Mängden bläck i strecken varierar, vilket gör att streckens varierar i förmåga att reflektera ljus. Anpassa tryckinställningarna för att säkerställa ett jämnt tryck genom hela streckkoden.

23. Modulation – Modulation

Modulation är förhållandet mellan kantkontrast och streckkodens kontrast och är ett mått på hur väl en skanner ser skillnad mellan breda och smala element (streck och mellanrum).

Vanligt fel Förslag på åtgärd
Det finns färgförändringar i etikettmaterialet, vilket gör att bakgrunden varierar i förmåga att reflektera ljus, till exempel vid användning av ett återvunnet material som innehåller mörka fragment. Använd ett mer homogent material eller ett material som reflekterar ljuset bättre.
Mängden bläck i strecken varierar, vilket gör att strecken varierar i förmåga att reflektera ljus. Anpassa tryckinställningarna för att säkerställa ett jämnare eller mörkare tryck genom hela streckkoden.

24. Defects – Defekter

Defekter kan vara mörka fläckar i de ljusa mellanrummen eller ljusa fläckar i de mörka strecken och kan till exempel uppstå under tryckprocessen. Defekterna ger ett ”brus” när streckkodens reflexion ska mätas och kan resultera i att streckkoden blir oläsbar.

Vanligt fel Förslag på åtgärd
Streckkodens ljusmarginaler är inte tillräckliga, och intilliggande information stör streckkodens avläsning. Justera ljusmarginalerna så att de följer GS1-standard.
Strecken är kluvna av vita vertikala streck på grund av smutsiga eller trasiga skrivarhuvuden.

Kontakta din skrivarleverantör för att få förslag på hur felet kan åtgärdas.

Felet kan upptäckas redan vid tryckprocessen genom att trycka en horisontell linje längs med streckkodens överkant. Den horisontella linjen gör det lättare att upptäcka eventuella vita vertikala streck.

Avläsningen störs av smuts, fläckar etc på etiketten. Rengör regelbundet skrivare och skrivarhuvud.
Dålig tryckkvalitet

Kontakta din skrivarleverantör för att få förslag på hur felet kan åtgärdas.

Tillsätt mer bläck.

Byt etikettmaterial

25. Decodability – Läsbarhet

Läsbarheten är ett mått på hur lätt det är att skilja olika bredder av streck och mellanrum åt. Tryckfel och defekter kan göra att ett smalt streck förväxlas med ett brett streck. Varje typ av streckkod har ett gränsvärde för när två streck med olika streckbredd kan förväxlas.

Vanligt fel Förslag på åtgärd
Fel streckbredd.

Rotera streckkoden 90 grader så att strecken ligger åt samma håll som skrivarriktningen.

Ändra skrivarens värmeinställning.

Kontakta din skrivarleverantör för att få förslag på hur felet kan åtgärdas.

Streckbredden varierar.

Kontrollera streckbredden i tryckoriginalet, eftersom felet kan ha uppstått när originalet togs fram.

Kontakta din skrivarleverantör för att få förslag på hur felet kan åtgärdas.