Många vinster med spårbarhet i realtid

2016-01-29

Det finns stora miljö- och affärsvinster att göra om gods går att spåra hela vägen genom transportkedjan. Redan idag finns smarta lösningar på området, exempelvis det som kallas RFID in Rail. Det här redogjordes för vid ett frukostseminarium hos GS1. 

GS1:s Mia Lenman visar hur gods och järnvägsvagnar kan spåras i realtid med hjälp av RFID.

 

Oberoende konsultfirman LearningWell har gjort en förstudie om affärsmöjligheterna med spårbara intermodala transporter – alltså transporter som inbegriper olika transportmedel, exempelvis tåg och vägtransport – som presenterades på seminariet. Bland deltagarna i studien råder enighet kring det faktum att om alla i transportkedjan har tillgång till information om var transportör och gods befinner sig i realtid finns en stor affärspotential. Några av de affärsnyttor som nämndes var:

  • Spårbarhet gör att avvikelser som förseningar eller flaskhalsar upptäcks tidigare, redan när de händer, vilket gör att de snabbare kan åtgärdas eller rutter kan omplaneras
  • Effektivare och mer proaktivt arbete vid terminaler och godsmottagning eftersom informationen är mer exakt om när transporten kommer och vad den innehåller
  • Med mer information om ”viktigt gods” kan det skyddas bättre och prioriteras vid omlastningar
  • Bättre information ger bättre planering och möjlighet att öka fyllnadsgraden under transport
  • På ett större plan kan spårbarhet ge bättre underlag om transportflöden i Sverige, vilket ligger till grund för att bygga bort flaskhalsar och infrastrukturproblem.

Ett redan existerande exempel på hur ett transportsätt kan ha mätverktyg är det som kallas RFID in Rail. Trafikverket har låtit tågbolagen i Sverige använda så kallade RFID-taggar på tågvagnarna. Dessa laddas med information om godset och läses av med sensorer utplacerade längs spåren. När som helst under en transport kan berörda intressenter se var godset i detalj befinner sig, vilket ger stora fördelar för allt ifrån effektiv kringlogistik till exakthet vid exempelvis återkallelse av delar av en transport.

I dag finns cirka 180 RFID-läsare utplacerade runt om i landet, och cirka 4000 fordon är taggade. Och stort intresse finns i andra europeiska länder med färdiga implementeringar i bland annat Finland, Frankrike, Danmark, Tyskland och Frankrike.

Studien om intermodala transporter har använt Mälardalen som studieobjekt – ett område där gods trafikeras med såväl som tåg som båt och lastbil. Idén har varit att granska huruvida spårbara intermodala transporter kan vara en hållbar affärsmöjlighet.

I studien har många aktörer medverkat, bland andra Trafikverket, GS1, KTH, Naturvårdsverket, ABB, ICA, Uponor, Eskilstuna Logistik och Västerås stad. Det vill säga samtliga intressentgrupper i transportkedjan, från transportköpare och transportutförare till infrastrukturägare, har funnits representerade.