Användargrupper ger kunder inflytande

2015-03-16

Allt fler kunder engagerar sig i GS1:s användargrupper för att kunna påverka standarder och processer på den svenska marknaden. På köpet får de en ökad kunskap och djupare förståelse för sina affärspartners, konstaterar Peter Jönsson, ansvarig för tre av användargrupperna. 

Antalet användargrupper inom GS1 fortsätter att öka stadigt och omfattar numera så pass vitt skilda områden som livsmedelsinformation, transport och logistik, artikelinformation, hälso- och sjukvård samt bygg- och affärsprocesser.

Grupperna kan vara stora eller små och ses olika ofta, men alla har det gemensamt att de syftar till att engagera kunder i arbetet med att utveckla och underhålla GS1:s standarder och lösningar på den svenska marknaden, berättar Peter Jönsson.

Hans erfarenhet är att deltagarna har stor glädje av sin medverkan.

– Förutom att kunna vara med och påverka så blir de också inspirerade, lär sig mycket och får en större förståelse för både den globala standarden, branschen och sina affärspartners. De får ett bra kontaktnät, och kan ta del av varandras erfarenheter, säger han.

– Däremot får vi inte diskutera priser eller marknadsandelar. Vår verksamhet är helt transparent. Inte heller är de medverkande tvingade att genomföra beslut som de själva har varit med om att fatta.

Användarna styr arbetet

Själv ansvarar Peter Jönsson för tre grupper: Livsmedelsinformation, Handelsflödet ESAP 20, samt Artikelinformation.

Rent konkret går det till så att Peter Jönsson vägleder och koordinerar arbetet inom den aktuella gruppen. Det är också han som lägger fram underlag inför eventuella beslut. Däremot är det upp till representanterna för de medverkande leverantörerna, tillverkarna, grossisterna och köparna att själva komma fram till ett gemensamt beslut.

Konsensus viktigt

I dag finns det uppemot ett dussin olika användargrupper. Men fler kan tillkomma framöver, som en följd av att GS1:s standarder omfattar fler sektorer.

– Vi bevakar hela tiden ifall ett nytt område skulle bli aktuellt. I så fall går vi ut med
intresseförfrågan till ett antal aktörer i branschen. Oftast vill de som använder våra standarder också vara med om att påverka dem, och så länge det är praktiskt möjligt är alla som vill vara med välkomna.

En nyhet inför 2015 är att processen kan komma att förtydligas för hur förslag till förändringar av standard ska hanteras, enligt en modell som redan gäller på global nivå. Ett viktigt mål för arbetet och besluten är att uppnå konsensus, konstaterar Peter Jönsson och säger att förankringsprocessen är oerhört viktig. Det är också viktigt att lösningarna och besluten har en balanserad affärsnytta både för säljare och för köpare.

– Därför bör den som medverkar i en användargrupp ha klargjort sin medverkan för sin affärsledning och dessutom vara väl bekant med de interna processerna inom den egna organisationen. Deltagarnas roller kan variera beroende på sakfrågorna. Det kan till exempel handla om processansvariga eller experter inom olika områden.

 

Läs mer om användargrupper på www.gs1.se