EU vänder sig till GS1 för bättre spårbarhet

2014-03-03

En expertgrupp, sammansatt av EU-kommissionen, med uppdrag att hitta lösningar för förbättrad spårbarhet blickar mot GS1.

EU förbereder kraven för säkerheten för icke - livsmedelsprodukter såsom kläder, barnartiklar, kökstillbehör och möbler i kommande EU-förordning och framhåller GS1s lösningar för spårbarhet som en framgångsrik standard att använda.

Vi är stolta över att våra standarder har uppmärksammats av denna erkända grupp av internationella intressenter inom värdekedjan. Detta är ett bra exempel på den typ av samarbeten vi regelbundet genomför runt om i världen som neutral ”not for profit”-organisation. Vi hoppas att detta erkännande uppmuntrar användandet av GS1-standarder för spårbarhet i större skala för att förbättra konsumentsäkerheten och gynna företagen.” — Miguel Lopera, VD och koncernchef för GS1

EU höjer ambitionen för bättre spårbarhet

EU-kommissionens Generaldirektorat för Hälso- och konsumentfrågor (DG SANCO) tillsatte 2011 en expertgrupp för att ta itu med oron kring spårbarhet av farliga produkter inom ramen för RAPEX (EU: s informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats.). Expertgruppen bestod av EU-myndigheter för marknadsövervakningar, representanter från tillverkning, detaljhandeln, industrin och konsument- och rådgivningsorganisationer däribland European Traceability Institue. Dessutom tillfrågades GS1 att delta för att leda undersökningen och expertgruppens arbete.

– Eftersom värdekedjorna fortsätter att spänna över hela världen och konsumenter köper mer produkter på nätet har spårbarhet blivit mer utmanande, säger Maija Laurila, chef över enheten för produkt- och tjänstesäkerhet på DG SANCO och ordförande i expertgruppen för spårbarhet.

Vidare menar Laurila att möjligheten att spåra produkter förenklar identifiering och effektivare borttagning av farliga produkter från marknaden. Laurila vill även framhäva globala standarder som en bidragande faktor till framgång för spårbarhetssystem och det allmänna konsumentskyddet.

– Skulle myndigheterna för marknadsövervakning upptäcka en säkerhetsrisk för konsumenterna kommer effektiva spårbarhetssystem hjälpa till att fastställa om en farlig produkt finns ute på marknaden så att de omedelbart kan vidta åtgärder, säger Andrew Abercrombie från Hampshire Trading Standards Service i Storbritannien.

Detta hjälper också till att säkerställa att korrekt information om farliga produkter ges till konsumenter i händelse av en produktåterkallelse.

Expertgruppen presenterar sina rekommendationer

  • För de ekonomiska aktörerna rekommenderar expertgruppen att märka konsumentprodukter med identifieringskoder och automatisera spårbarhetssystem genom användandet av globala standarder som ISO och GS1 Standarder.
  • För marknadsövervakning och andra myndigheter föreslår gruppen användningen av streckkoder i utbildning och för att göra bedömningar i spårbarhet i samarbete med privata aktörer samt att utveckla best practice-fall för att samla in information om farliga produkter när de passerar EU: s gränser.
  • För konsumenterna föreslår gruppen att öka medvetenhet om vikten av produktidentifiering och hjälpa konsumenter att varna myndigheter om misstänkta eller potentiellt farliga produkter.

– Företag har interna spårbarhetssystem men om de inte kan kommunicera med andra parter i leveranskedjan genom driftskompatibla standarder kan spårbarheten stanna vilket leder till högre kollektiva kostnader och en mer komplicerad process för återkallning bland annat, säger Emilie Prouzet, Direct Europe, FCD, Frankrike.

Läs den fullständiga rapporten från EU-kommissionens expertgrupp