Australien - Doktorn ordinerar GS1 XML för e-handel

2013-08-08

GS1s globala e-handelsstandard GS1 XML har efter en utvärdering av flera alternativ blivit vald som standard för e-handel i den australiska vårdsektorn. E-handeln förväntas ge stora effektivitetsvinster och årliga besparingar på motsvarande cirka 1,2 miljarder kronor.

Utvärderingen har utförts av National E-Health Transition Authority (NEHTA) i Sydney, en myndighet som har bildats av Australiens federala, statliga och territoriella vårdförvaltningar. Dess uppgift är att sätta standarder för att skapa en enhetlig elektronisk miljö inom den offentliga vårdsektorn i hela landet.

– GS1 XML och affärsprocessen för supply chain uppfyller alla de tekniska och affärsmässiga krav som vi har ställt upp för att kunna genomföra en lyckad satsning på e-handel inom vårdsektorn. GS1 XML har redan utsetts till standard av andra sektorer inom australisk förvaltning. Valet säkerställer att utrullningen inom vårdsektorn kommer att gå smidigt, säger Ken Nobbs, projektledare och ansvarig för Supply Chain på NEHTA.

Vi räknar även med att dra nytta av de synergieffekter som GS1s ambitioner för den offentliga vårdsektorn på global nivå ger.” — Ken Nobbs, NEHTA (Australiens myndighet för att skapa en enhetlig elektronisk miljö inom den offentliga vårdsektorn)

Valde bland de nio vanligaste formaten för e-handelsmeddelanden

I utvärderingen jämfördes de nio vanligaste formaten för e-handelsmeddelanden. Den genomfördes med utgångspunkt från två obligatoriska och sex önskvärda krav. Det första obligatoriska kravet var att formatet måste vara kompatibelt med det australiska regelverket för standarden inom vårdsektorn. Det innebär framför allt att den blivande standarden måste inkludera följande fem e-handelsmeddelanden: order, orderbekräftelse, orderändring, leveransanvisning och faktura. Det andra obligatoriska kravet var att formatet måste kunna användas för de webbtjänster som är en del av den australiska elektroniska miljön inom vårdsektorn.

– Nu när valet av standard för inköpsprocessen är klart kan vi realisera stora effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar vid en tid när trycket är hårt på de begränsade resurser som ska klara nuvarande och framtida krav på vården, säger Ken Nobbs.

Ken Nobbs, NEHTA

Samtidigt pågår utrullning och anslutning av leverantörer till NEHTA National Product Catalogue. Det är en databas med produkt- och artikelinformation som är kopplad till GS1 GDSN (det internationella nätverk av artikeldatabaser som GS1 tillhandahåller). Genom den får den australiska vården tillgång till information om till exempel medicinsk utrustning, läkemedel och andra varusortiment.

Artikelinformationen används vid inköp, men också för logistiska ändamål. Mycket av informationen behövs även i vårdprocessen. NEHTA bedömer att användningen av ehandel baserad på GS1 XML kommer att ge den offentliga vårdsektorn årliga besparingar på cirka 200 miljoner australiska dollar (cirka 1,2 miljarder kronor). Enligt en studie kommer administrationskostnaderna för varje enskild order att falla från 75 dollar till mindre än 10 dollar. Enligt en annan studie kommer kostnaden för administration av recept att minska till en tolftedel av den nuvarande kostnaden.

Färre fel i vårdens information

– Dessutom visar flera undersökningar att felaktigheter i informationen kommer minska påtagligt, vilket i princip innebär att vi alltid kan få rätt medicinska produkter till rätt plats i rätt tid.

NEHTA har arbetat nära GS1 Australia för att komplettera GS1 XML.

– Vi får bra support från GS1 Australia, som också är mycket tillmötesgående när det gäller att utforma handledning, säger Ken Nobbs. Vi räknar även med att dra nytta av de synergieffekter som GS1s ambitioner för den offentliga vårdsektorn på global nivå ger. Sedan tidigare stöds dessutom GS1 XML av en rad leverantörer av e-handelslösningar.

NEHTA bedömer att användningen av e-handel baserad på GS1 XML kommer att ge den offentliga vårdsektorn årliga besparingar på cirka 1,2 miljarder kronor.

Fördel med noggrann kravspecifikation

– Den australiska myndigheten har gjort en utvärdering som baseras på en noggrann kravspecifikation. Det borde flera aktörer som väljer standarder göra, eftersom motiven bakom valen då blir mycket tydligare, kommenterar Tomas Wennebo, ansvarig för utveckling och förvaltning av GS1-systemet inom offentlig sektor på GS1 Sweden.

– Myndigheten har förstått att GS1 är en organisation vars utveckling och förvaltning av standarder och lösningar är användarstyrda, fortsätter han. De köpare och säljare som är aktiva i affärsprocesserna påverkar utformningen av e-handelsmeddelanden på lika villkor som konsulter och IT-företag. NEHTA har börjat rulla ut sin e- handelslösning i samtliga australiska stater och territorier.

– De har i varierande grad implementerat lösningen för sina upphandlings- och inköpsprocesser. Under de allra närmaste åren förväntar vi oss att den NEHTA-specificerade e-handelslösningen med GS1 XML i praktiken blir den dominerande standarden i den australiska vårdsektorn, säger Ken Nobbs.

"Enligt en studie kommer administrationskostnaderna för varje order att falla från 75 dollar till mindre än 10 dollar. Enligt en annan studie kommer kostnaden för administration av recept att minska till en tolftedel."

NEHTAs utvärderingskriterier för e-handelsformat

  1. Väl designad.
  2. Väl dokumenterad.
  3. Enkel och inte kostsam att implementera.
  4. Stöd för beställning till flera olika leveransplatser.
  5. Kompatibel med NEHTA National Product Catalogue.
  6. Utgiven av en internationell standardiseringsorganisation.

GS1 XML var den standard som bäst uppfyllde kraven.