Hur vi samverkar

GS1 Sweden har, och har alltid haft, som princip att strikt följa konkurrenslagstiftningen.

Många av de företag som använder sig av GS1:s standarder är konkurrenter på marknaden. Konkurrensen förekommer både horisontellt och vertikalt. Det innebär att för alla aktiviteter inom GS1 måste gällande konkurrenslagar beaktas, vilka förbjuder konkurrensbegränsande överenskommelser såväl som missbruk av dominerande ställning.

Brott mot konkurrenslagstiftningen kan leda till föreläggande, dryga böter, åläggande att betala skadestånd samt att hela eller delar av överenskommelsen i fråga ogiltigförklaras.

En handling som kan tyckas oskyldig i sig kan av myndigheterna som styr över konkurrenslagstiftningen ses som en del i ett mönster av aktiviteter, som tillsammans utgör en överträdelse av konkurrensreglerna. Därför måste deltagare i utskott, arbetsgrupper eller andra liknande sammanslutningar inom GS1 Sweden alltid ha i åtanke att syftet med utskottet eller arbetsgruppen är att förbättra möjligheten för alla intressenter i näringslivet att konkurrera mer effektivt, med syfte att kunna erbjuda mervärde för konsumenten eller slutanvändaren. Eftersom aktiviteter inom GS1 Sweden nästan alltid innebär att konkurrenter samarbetar är det väldigt viktigt att säkerställa att konkurrenslagstiftningen efterföljs.

Det innebär att:

  • Det är frivilligt att delta. Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
  • Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller produkter, bojkotter eller om marknadsandelar.
  • Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande.
  • Mötet hålls i enlighet med den dagordning som har fastställts i förväg, samt dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
  • Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med juridiskt sakkunnig.
  • De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp inom GS1 Sweden utfärdar är bara rekommendationer. Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut. Alla standarder som utvecklas är frivilliga standarder.

Alla standarder som utvecklas måste vara frivilliga standarder.

Dessa principer fastställdes av GS1 Swedens Verkställande Direktör i juli 2017.